POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o radu (Nar. novine br. 93 / 14 i 127 / 17), Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14), odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, SMILE STUDIO KOVAČEVIĆ MIKŠIĆ d.o.o., OIB: 74198576990, Bribirska 2, 51000 Rijeka.

upisano u trgovačkom sudu u Rijeci (u daljnjem tekstu: Firma), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti osobnih podataka korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti osobnih podataka jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi tvrtka, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici mogu se u svakom trenutku obratiti firmi sa zahtjevom za izmjenu, dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je: SMILE STUDIO KOVAČEVIĆ MIKŠIĆ d.o.o., OIB: 74198576990, Bribirska 2, 51000 Rijeka

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: info@smilestudio.hr

NAČINI PRIKUPLJANJA I VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Izravno od strane samih korisnika na način da korisnici sami dostave podatke firmi kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prodaje ili neke druge poveznice korisnika i www.smilestudio.hr. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti firmi sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda. Kupac – korisnik podatke može dostaviti usmeno ili pisano u središte firme, putem maila poslanog na neku od mail adresa firme i preko internet stranice firme www.smilestudio.hr.

Iz drugih javno dostupnih izvora podataka o tvrtkama i fizičkim osobama u tvrtkama na internet portalima, telefonskim imenicima koji sadrže takve podatke i drugim javno dostupnim servisima samo za svrhe za koje su i inicijalno bili prikupljeni.

Automatski posjetom firmine internet ( web ) stranici , aplikacijama i portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics, Facebok Pixel te Hotjar za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice firme.

 

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice firme. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

 

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

 

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje firma prikuplja ovise o vrsti usluge koju firma pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Firma neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

PODATCI O POTENCIJALNIM KORISNICIMA

Firma također prikuplja podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte), ali i interese potencijalnih Korisnika i/ili Kupaca koji se obraćaju udrizi sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.

 

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice firme.

 

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice firme. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

 

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

 

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje firma prikuplja ovise o vrsti usluge koju firma pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Firma neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU?

Podatci koje Kupac – Korisnik najčešće dostavlja su:

  • ime i prezime
  • adresa
  • osobni identifikacijski broj (OIB)
  • kontakt broj telefona i/ili mobitela
  • kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)
  • podaci iz osobne iskaznice
  • podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja

GDJE SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?

Osobne podatke Korisnika – Kupaca firma obrađuje u Republici Hrvatskoj.

GDJE SE POHRANJUJU PRIKUPLJENI PODACI?

Podaci se obrađuju na način da se sve ili dio informacija o Kupcima – Korisnicima- Ispitanicima pohranjuju u baze voditelja obrade.

OBVEZE VODITELJA OBRADE U VEZI SA SIGURNOŠĆU OBRADE

TEHNIČKA I INTEGRALNA ZAŠTITA PODATAKA

Voditelj Obrade provodi tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

 

Voditelj obrade poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Voditelja obrade.

 

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa Sigurnosnim politikama kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom.

SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJNJE OBRADE PODATAKA

Firma prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, realizacije kupovine ili servisne intervencije na opremi, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

 

Obrada osobnih podataka korisnika i/ili kupaca za naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost i pravnu osnovu za sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, firma neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama firme ako je Kupac – Korisnik dao privolu.

Video zapisi

Firma koristi nadzorne kamere za za zaštitu osoba i imovine.

 

VREMENSKO TRAJANJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, firma je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje firma na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju 10 godina.

Podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi pisano putem interneta preko objavljene e-mail adrese: info@smilestudio.hr.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA

Svoja prava ostvariti ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, putem kontakt podataka ili na mail info@smilestudio.hr. Također, korisnik i/ili kupac ima pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu.
Pod kojim uvjetima i s kojim razlogom se osobni podatci prosljeđuju trećim osobama

Osobne podatke Kupaca- Korisnika firma prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) u sljedećim slučajevima:

radi ispunjenja zakonskih obveza firme
kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa Kupaca – Korisnika
radi ispunjenja ugovorne obveze, izvršenja posla za račun Kupca – Korisnika za koji je nužno angažirati treću osobu – izvršitelja obrade

OBRADA OSOBNIH PODATAKA U KONTEKSTU ZAPOSLENJA

Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

Voditelj obrade će radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo one osobne podatke koji su nužni za navedenu svrhu, a te će podatke dostavljati samo na zahtjev sudova i drugih državnih ili javnih tijela.

GDPR I KOLAČIĆI

Vaše trenutno stanje: Prihvaćen pristanak. Upravljajte svojim pristankom.

UVJETI KORIŠTENJA KREKEN PLATFORME

KRAKEN PLATFORMA

1. Predmet Općih uvjeta korištenja
1.1. Ovim se Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: “Opći uvjeti”) uređuju uvjeti i način korištenja KRAKEN PLATFORME (dalje u tekstu: “PLATFORMA”) kao usluge pružene korisniku od strane trgovačkog društva Automation Titan Tech d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb,
OIB: 13115572271 (dalje u tekstu: “Kraken”) temeljem Ugovora zaključenog između Klijenta i trgovačkog društva Automation Titan Tech d.o.o., Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb, OIB: 13115572271.

1.2. Ovi Opći uvjeti su obvezujući za Kraken i Klijenta koji Općim uvjetima pristupa s ciljem korištenja PLATFORME te čine sastavni dio ugovora između Krakena i Klijenta.

2. Definicije

2.1. Klijent je pojam koji primarno obuhvaća pravnu ili fizičku osobu koja je s Krakenom ušla u ugovorni odnos s ciljem da koristi usluge PLATFORME, ali taj pojam također obuhvaća i svaku pravnu ili fizičku osobu koja posredno ili neposredno koristi usluge PLATFORME.

2.2. PLATFORMA ima značenje usluge kako je gore naznačena a predstavlja programsko rješenje (software) koje služi za slanje web push notifikacija, oglašavanje putem web push notifikacija, automatizaciju marketinga, generiranje kontakata potencijalnih Korisnika Klijenata, automatiziranu  omunikaciju sa postojećim i potencijalnim Korisnicima, dodatnu prodaju postojećim Korisnicima temeljenu na personaliziranom iskustvu te opciju postavljanja koda koji omogućuje funkcionalnost oglašavanja putem chatbot sustava na portalu Klijenta. 

2.3. Korisnik je pojam koji označava fizičke osobe posjetitelje web stranica Klijenata.

2.4. Uvjeti je akt u smislu članka 28. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i kojim se u bitnome uređuje odnos između Klijenta kao voditelja obrade i Krakena kao izvršitelja obrade u odnosu na samu obradu osobnih podataka Korisnika putem platforme – Uvjeti obrade
osobnih podataka putem PLATFORME.

2.5. Mjerodavno pravo se odnosi na UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, Narodne novine br. 42/2018. 

2.6. Ticketing sustav označava korisničko sučelje na PLATFORMI koje služi kao kanal za zaprimanje prijava o tehničkim poteškoćama i greškama na PLATFORMI i kroz koji Kraken obrađujezaprimljene prijave tehničkih poteškoća i druge upite. 

3. Način korištenja PLATFORME

3.1. PLATFORMA je programsko rješenje koje je u skladu sa svojom svrhom prilagodljivo potrebama pojedinog Klijenta, odnosno prirodi njegovih usluga. PLATFORMA se prije početka korištenja prilagođava specifičnoj vrsti marketinga, komunikacije i prodaje koju usluge Klijenta zahtijevaju.

3.2. U tu svrhu, Klijent je obvezan Krakenu pružiti detaljne upute u pogledu barem sljedećih stavki:
3.2.1. podataka koje želi da se putem PLATFORME prikupljaju,
3.2.2. ulaznih kanala podataka (Chatbot, e-mail, pixel i/ili uvoz postojećih baza podataka Klijenta na PLATFORMU),
3.2.3. konfiguracije Chatbota,
3.2.4. želi li opciju sinkronizacije podataka i pristupa Korisnika sa više različitih uređaja.

3.3. Ovisno o uputama Klijenta, Kraken će za Klijenta otvoriti posebni korisnički račun naPLATFORMI i konfigurirati ga u skladu s potrebama Klijenta.  Nakon toga, Kraken Klijentu prepušta upravljanje nad prilagođenim korisničkim računom na PLATFORMI a prema potrebi
Klijentu pruža samo tehničku podršku u slučaju potrebe. 

3.4. Kraken osigurava da se upute i pojašnjenja za korištenje za PLATFORME nalaze u sklopu korisničkog računa i da su Klijentu dostupne u svakom trenutku za vrijeme korištenja PLATFORME. 

4. Odgovornost za korištenje PLATFORME
4.1. Klijent odgovara za korištenje PLATFORME u skladu s ovim Općim uvjetima i na način kako je definirano Uvjetima te međusobnim dogovorima Krakena i Klijenta prilikom uspostave korisničkog računa Klijenta. Pritom, Klijent će Krakenu nadoknaditi svaku štetu koja će proizaći iz korištenja korisničkog računa na način koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima i Uvjetima. 

4.2. Klijent će Krakenu odgovarati za svu štetu koja nastane zbog toga što je Klijent u korisnički račun na PLATFORMI unosio podatke koje je neovlašteno prikupio te osobne podatke za koje nema pravni temelj obrade u skladu s Mjerodavnim pravom. Klijent nije ovlašten putem PLATFORME prikupljati druge podatke izuzev onih koji su u inicijalnim postavkama korisničkog računa PLATFORME – ili naknadnim promjenama inicijalnih  postavki – zabilježeni kao potrebniset podataka za svrhe koje Klijent koristi PLATFORMU. 

4.3. Klijent nije ovlašten ni na koji način mijenjati osnovne postavke PLATFORME kako bi u nju mogao unositi ili ju koristiti za obradu podataka za koje PLATFORMA nije namijenjena (primjerice pohrana IP adrese Korisnika). Klijent će Krakenu odgovarati za svaku štetu koja nastane takvim radnjama  Klijenta.

5. Odgovornost za sadržaj
5.1. Kraken ne utječe na bilo koji način na kreiranje, filtriranje, pribavljanje i distribuiranje sadržaja koji se oglašavaju putem PLATFORME, te nema nadzor nad izvorom navedenih sadržaja. 

5.2. Korištenjem PLATFORME Klijent prihvaća, prima na znanje i upoznat je da Kraken ne snosi i neće snositi ikakvu odgovornost za bilo kakve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica i slično) koji se oglašavaju korištenjem PLATFORME, putem Klijenata ili bilo kojih trećih osoba. 

5.3. Korištenjem PLATFORME Klijent prihvaća svoju isključivu odgovornost za sve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica, itd.) koje oglašava korištenjem PLATFORME. 

5.4. U slučaju saznanja za bilo kakve sadržaje koji bi bili protivni pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i bilo kojim drugim pozitivnim propisima kojima je Klijent obvezan, kao i ako bi takvi sadržaji mogli značiti kršenje ugovora i ovih Općih uvjeta, Klijent će odmah, bez odlaganja, o tome obavijestiti Kraken koji je ovlašten takve sadržaje bez odlaganja ili suglasnosti Klijenta ili bilo koje treće strane eliminirati iz sustava PLATFORME. Ako je dvojbeno da li je neki sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima kako je navedeno u prethodnoj rečenici, Kraken je ovlašten sam, u dobroj vjeri, procijeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj. Klijent se pritom odriče svih
zahtjeva spram Krakena koji bi bili ugovorne ili izvanugovorne, građanskopravne ili kaznenopravne naravi.

5.5. Kraken je ovlašten po saznanju o oglašavanju bilo kakvih sadržaja koji bi i bili protivni pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i bilo kojim drugim pozitivnim propisima kojima je Klijent obvezan, a do kojih je saznanja došao na drugi način nego je predviđeno u točki 5.4. ovih Općih uvjeta sam, bez ikakvog daljnjeg odobrenja ili suglasnosti Klijenta ili bilo koje treće strane, ukloniti predmetne sadržaje iz sustava PLATFORME. Ako je dvojbeno da li je neki sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima kako je navedeno u prethodnoj rečenici, Kraken je ovlašten sam, u dobroj vjeri, procijeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj. Klijent se pritom odriče svih zahtjeva
spram Krakena koji bi bili ugovorne ili izvanugovorne, građanskopravne, prekršajnopravne ili kaznenopravne naravi. 

5.6. Kraken nije obvezan nadoknaditi, u potpunosti ili djelomično, bilo kakvu štetu koja Klijentu, Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sustava PLATFORME od strane Klijenta i za bilo koje radnje Klijenta uporabom ili zlouporabom sadržaja iste, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Klijentu, Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja koji se nalazi na PLATFORMI. 

6. Tehnička podrška 

6.1. Kraken pruža neprekidnu tehničku podršku Klijentu za sve vrijeme korištenja usluge PLATFORME putem Ticketing sustava i putem e-mail adrese info@krakenoptimize.com. 

6.2. Kraken će odmah po primitku obavijesti o grešci u radu PLATFORME ili bilo kojeg upita zaprimljenog u vezi jednog od dva navedena kanala upit uzeti u obradu. Svaka greška u radu PLATFORME će biti otklonjena u roku 24 sata. Ako je greška u radu PLATFORME takve prirode da ne može biti otklonjena u roku 24 sata od zaprimanja prijave, Kraken će o tome na odgovarajući način obavijestiti Klijenta i uputiti ga u razloge i daljnje korake. 

7. Zaštita osobnih podataka 

7.1. Budući da se putem PLATFORME obrađuje potrebama Klijenta prilagođen set osobnih podataka Korisnika, PLATFORMA je prilagođena sustavu zaštite osobnih podataka kako je propisan Mjerodavnim pravom. 

7.2. Budući da je za potrebe izvršenja usluge PLATFORME Kraken izvršitelj obrade a Klijent Voditelj obrade, u Prilogu 1 ovih Općih uvjeta nalaze se Uvjeti. Uvjetima se između ostalog osobito uređuje predmet i trajanje obrade, priroda i svrha obrade, vrsta osobnih podataka i kategorija ispitanika te obveze i prava voditelja obrade.

7.3. Kraken će u skladu s Mjerodavnim pravom odgovarati samo za onu štetu koja Klijentu, Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani nastane uslijed Krakenovog ne pridržavanja Uvjeta i ovih Općih uvjeta. 

7.4. Budući da Klijent putem PLATFORME prikuplja osobne podatke Korisnika, Klijent je obvezan Korisnike na odgovarajući način obavijestiti o osobnim podatcima koje na taj način prikuplja u skladu s člankom 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Kraken neće ni na koji način odgovarati ili biti obvezan nadoknaditi štetu nastalu Klijentu, Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani ako Klijent nije Korisniku u skladu s Mjerodavnim pravom pružio odgovarajuću obavijest o podatcima koji se obrađuju putem PLATFORME. 

8. Završne odredbe 

8.1. Ovi Opći uvjeti i Uvjeti će se učiniti dostupnima Klijentima prilikom ugovaranja usluge PLATFORME, bilo putem online kanala ili na drugi način. 

8.2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave 01.01.2020. 

8.3. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta i Uvjeta će se na jednak način učiniti dostupne Klijentima i odgovarajuće će ih se obavijestiti o prirodi izmjene. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta i Uvjeta će se na jednak način i odgovarajuće primjenjivati na Klijente. 

8.4. U slučaju da se pojedine odredbe ovih Općih uvjeta i Uvjeta utvrde kao pravno nevaljani i nevažeći, obveze utvrđene ovim Općim uvjetima i Uvjetima će se nastaviti izvršavati u preostalom dijelu, te će ugovorne strane odmah pristupiti zamjeni takve odredbe, odredbom koja je pravno valjana. 

PRILOG 1

UVJETI OBRADE OSOBNIH PODATAKA PUTEM PLATFORME

1. Predmet Uvjeta 

1.1. Predmet ovih Uvjeta je obrada osobnih podataka putem PLATFORME pri čemu trgovačko društvo Automation Titan Tech d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, OIB: 13115572271 djeluje u svojstvu izvršitelja obrade (dalje u tekstu: “Izvršitelj obrade”), dok Klijent u smislu Općih uvjeta djeluje u svojstvu voditelja obrade (u daljnjem tekstu: “Voditelj obrade”) kako je određeno Mjerodavnim pravom. 

1.2. Niže navedene odredbe kao i obrada osobnih podataka primjenjivati će se samo u slučaju kada Izvršitelj obrade obrađuje Osobne Podatke u ime Voditelja obrade temeljem Općih uvjeta i dogovorenih uvjeta suradnje, odnosno za vrijeme korištenja PLATFORME. 

2. Definicije 

2.1. U svrhu primjene ovih Uvjeta, sljedeći izrazi imaju sljedeće značenje:
2.1.1. “Sustav obrade” podrazumijeva bilješke o podatcima i odabranim opcijama konfiguracije PLATFORME koje je Voditelj obrade odabrao i koji su implementirani u korisnički račun na PLATFORMI. Pod tim se pojmom osobito podrazumijevaju sljedeće stavke: (i) kategorije Osobnih Podataka koji se obrađuju u sklopu usluge PLATFORME, (ii) ulazni kanali Osobnih podataka te (iii) drugi podatci o odabranim opcijama i konfiguraciji PLATFORME. Bilješke o navedenim stavkama su pohranjene unutar korisničkog računa na PLATFORMI i na odgovarajući su način dostupne Voditelju obrade i Izvršitelju obrade. Sustav obrade čini sastavni dio ovih Uvjeta; 

2.1.2. “Ispitanik” podrazumijeva Korisnika kako je određen Općim uvjetima, odnosno fizičku osobu posjetitelja web stranica Voditelja obrade čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

2.1.3. “Osobni Podaci” podrazumijeva svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Ispitanik). Pojedinac čiji se identitet može utvrditijest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet (sukladno definiciji u Mjerodavnom pravu) koje obrađuje Izvršitelj obrade u ime Voditelja obrade pri omogućavanju usluga PLATFORME. 

Kategorije Osobnih Podataka koji se obrađuju u sklopu usluge PLATFORME će biti definirane u sklopu Sustava obrade;

2.1.4. “Obrada” označava svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, sukladno Mjerodavnom pravu. Obrada Osobnih Podataka temeljem Općih uvjeta i Općih uvjeta i dogovorenih uvjeta suradnje također je navedena u sklopu Sustava obrade; 

2.1.5. “Povreda Osobnih Podataka” podrazumijeva bilo kakvo kršenje sigurnosti ili privatnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Osobnim Podacima. Radi izbjegavanja svake sumnje, navedeno uključuje bilo koju povredu uzrokovanu od strane zaposlenika ili podizvođača Izvršitelja obrade ili bilo koje osobe koja postupa po ovlaštenju Izvršitelja obrade (npr. savjetnici i sl.); 

2.1.6. “Treća zemlja” država koja nije članica Europske Unije (EU) i/ili Europske ekonomske zajednice (EEA). 

2.2. Ostali izrazi, definicije i pojmovi koji su definirani u dijelu Općih uvjeta odgovarajuće se primjenjuju i u ovim Uvjetima. 

3. Svrha obrade osobnih podataka 

3.1. Svrha obrade osobnih podataka koja je predmet ovih Uvjeta je izvršavanje usluge PLATFORME, odnosno omogućavanje korištenja usluge PLATFORME od strane Voditelja obrade u svrhu marketinga, komunikacije i prodaje. 

4. Obveze Voditelja obrade 

4.1. Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Mjerodavnim pravom. 

5. Obveze izvršitelja obrade 

5.1. Izvršitelj obrade će Osobne podatke obrađivati isključivo u skladu s Općim uvjetima, ovim Uvjetima i u skladu s potrebama i uputama Voditelja obrade koje su u bitnome sadržane u sklopu Sustava obrade, osim ako određenu Obradu nalaže Mjerodavno pravo. U tom slučaju, Izvršitelj obrade će obavijestiti Voditelja obrade o navedenoj zakonskoj obvezi prije Obrade, osim ako se tim pravom zabranjuje takvo izvješćivanje zbog važnih razloga javnog interesa. 

5.2. Izvršitelj obrade će čuvati Osobne Podatke povjerljivima te osigurati da su se osobe ovlaštene obrađivati Osobne Podatke obvezale na povjerljivost ili su pod odgovarajućom zakonskom obvezom povjerljivosti. 

5.3. Izvršitelj obrade će poduzeti i provesti sve potrebne mjere u skladu s člankom 6. ovih Uvjeta (Sigurnost Obrade). 

5.4. Izvršitelj obrade će voditi evidenciju Obrade osobnih podataka u smislu Članka 30. stavka 2. 

GDPR-a. 

5.5. Izvršitelj obrade će imenovati Službenika za zaštitu podataka, ako su ispunjene pretpostavke iz članka 37. GDPR-a. 

5.6. Izvršitelj obrade će uzimajući u obzir prirodu Obrade, pomagati Voditelju obrade putem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, koliko je to moguće, da se ispuni obveza Voditelja obrade u pogledu odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava Ispitanika koja su utvrđena Mjerodavnim pravom. 

5.7. Izvršitelj obrade će pomagati Voditelju obrade u osiguravanju usklađenosti s obvezama u skladu s Mjerodavnim pravom, uzimajući u obzir prirodu Obrade i informacije koje su dostupne 

Izvršitelju obrade. 5.8. Izvršitelj obrade će po izboru Voditelja obrade, obrisati ili vratiti sve Osobne Podatke Voditelju obrade nakon prestanka korištenja usluge PLATFORME te obrisati postojeće kopije osim ako sukladno pravu Unije ili pravu države članice postoji obveza pohrane Osobnih Podataka. 

5.9. Izvršitelj obrade će staviti na raspolaganje Voditelju obrade sve informacije koje su neophodne za dokazivanje poštivanja obveza utvrđenih u ovom članku 5. ovih Uvjeta te dopustiti nadzor koje poduzima Voditelj obrade ili drugi revizor kojeg je ovlastio Voditelj obrade. S time u vezi, Izvršitelj obrade će odmah obavijestiti Voditelja obrade ako, po njegovom mišljenju, određena uputa krši Mjerodavno pravo ili druge relevantne odredbe države članice EU o zaštiti osobnih podataka.

5.10. Izvršitelj obrade će izmijeniti odredbe Općih uvjeta i/ili ovih Uvjeta radi usklađenja s obvezama Mjerodavnog prava.

6. Sigurnost obrade 

6.1. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe i prirodu, opseg, kontekst i svrhu Obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode fizičkih osoba, Izvršitelj obrade će prije bilo koje Obrade provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere radi toga da se osigura razina sigurnosti adekvatna riziku, uključujući, između ostalog, prema potrebi: 

6.1.1. pseudonimizaciju i enkripciju Osobnih Podataka;

6.1.2. sposobnost osiguranja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava Obrade;
6.1.3. sposobnost pravodobne uspostave dostupnosti i pristupa Osobnim Podacima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta; 

6.1.4. proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti Obrade.
6.2. Prilikom procjene odgovarajuće razine sigurnosti, u obzir se posebno uzimaju rizici koje predstavlja Obrada, posebno rizici od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja Osobnih Podataka ili neovlaštenog pristupa Osobnim Podacima koji su
preneseni, pohranjeni ili na drugi način Obrađivani. 

6.3. Voditelj obrade i Izvršitelj obrade će poduzeti korake kako bi se osiguralo da svaka fizička osoba koja postupa kao ovlaštenik Voditelja obrade ili Izvršitelja obrade koja tako ima pristup Osobnim Podacima, ne obrađuje navedene podatke osim na način kako je određeno ovim Uvjetima,  jerodavnim pravom i u skladu s inicijalnim uputama i željama Voditelja obrade u pogledu konfiguracije PLATFORME. Iznimku predstavlja situacija ako je takva osoba na to obvezna prema pravu Europske unije ili pravu države članice EU. 

6.4. Izvršitelj obrade će u roku od 24 (dvadeset četiri) sata obavijestiti Voditelja obrade ako sazna za bilo kakvu Povredu Osobnih Podataka. Takvu obavijest će poslati na kontakt adresu Voditelja obrade koja se koristi u uobičajenoj komunikaciji za potrebe PLATFORME, uz istovremeno slanje preslike na info@krakenoptimize.com. Kad i u mjeri u kojoj nije moguće istodobno pružiti sve informacije o Povredi Osobnih Podataka, preostaleinformacije mogu se dostaviti u fazama, ali bez nepotrebne daljnje odgode.

7. Podizvođači Izvršitelja obrade 

7.1. Korištenjem usluga PLATFORME, Voditelj obrade je svjestan da Izvršitelj obrade zbog potreba i funkcionalnosti PLATFORME koristi podizvođače te da postoji mogućnost da će u budućnosti morati angažirati dodatne podizvođače ili postojeće promijeniti. Voditelj obrade pristaje na angažiranje tih podizvođača kao podizvršitelja obrade. 

7.2. Kako bi osigurao održanje visoke razine zaštite osobnih podataka i sigurnosti PLATFORME Izvršitelj obrade će odluku o odabiru pojedinih  odizvršitelja obrade donositi oprezno i primjenjujući visok standard profesionalne pažnje. Izvršitelj obrade neće podugovarati bilo koju Obradu Osobnih Podataka bez sklapanja pisanog ugovora s podizvršiteljem obrade koji će sadržavati obveze zaštite osobnih podataka kako su navedene u ovim Uvjetima. 

7.3. Ako Voditelj obrade nije suglasan s podugovaranjem Obrade od strane Izvršitelja obrade, Voditelj obrade može prekinuti bilo koju suradnju s Izvršiteljem obrade u odnosu na usluge PLATFORME. 

8. Nadzor i revizija 

8.1. Voditelj obrade ima pravo, samostalno ili imenovanjem neovisne treće osobe (koja nije konkurent Izvršitelja obrade i uz prihvaćanje Izvršitelja obrade), nadzirati pridržava li se Izvršitelj obrade obveza iz ovih Uvjeta te postupa li u skladu sa inicijalnim zahtjevima i uputama Voditelja obrade. Izvršitelj obrade će surađivati te pomagati Voditelju obrade ili trećoj osobi koja obavlja reviziju na način da će mu dati tražene informacije, pružiti traženu dokumentaciju, omogućiti pristup poslovnim prostorijama, IT sustavima i drugim sredstvima potrebnim za djelotvorni nadzor nad pridržavanjem odredbi ovih Uvjeta. 

8.2. Izvršitelj obrade će osigurati da Voditelj obrade ima jednaka prava u odnosu na sve odabrane podizvođače obrade. Izvršitelj obrade može ponuditi alternativna rješenja za nadzor, na primjer reviziju obavljenu od strane neovisne treće osobe, a koje Voditelj obrade može, ali i
ne mora prihvatiti. 8.3. Nadzor iz ovog članka mora biti najavljen Izvršitelju obrade najkasnije 30 dana prije njegova održavanja te mora biti proveden temeljem okvirnog plana o kojem će se Voditelj obrade i Izvršitelj obrade sporazumjeti prije nego li se nadzor provede. U slučaju da se ne uspiju
sporazumjeti o okvirnom planu, Voditelj obrade ga ima pravo samostalno odrediti. 

8.4. Izvršitelj obrade će omogućiti nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu podataka na razini Republike Hrvatske ili EU, mogućnost provođenja nadzora u poslovnim prostorima Izvršitelja obrade. 

8.5. U slučaju da bilo koje tijelo nadležno za zaštitu podataka ili drugo (nadzorno) tijelo inicira pregled Obrade Osobnih Podataka od strane Voditelja obrade, ili ako ispitanik podnese prigovor protiv Voditelja obrade, a predmet je u vezi s Obradom za koju se pretpostavlja da je izvršena od strane Izvršitelja obrade, Izvršitelj obrade će pomoći Voditelju obrade dokumentacijom i drugim informacijama u vezi obrade, radi omogućavanja Voditelju obrade da udovolji nadležnim tijelima u njihovom nadzoru i odgovori na svaki prigovor. 

9. Dodatne zaštitne mjere 

9.1. Obavijest: Izvršitelj obrade će konstantno i pravovremeno pružati Voditelju obrade sve aktualne informacije o Obradi, koje Voditelj obrade može razumno zatražiti kada je to potrebno radi ispunjenja njegovih obveza prema Mjerodavnom pravu. 

9.2. Povrede Osobnih Podataka: Na zahtjev Voditelja obrade, Izvršitelj obrade će surađivati s Voditeljem obrade te mu pružiti informacije o prirodi, okolnostima i uzrocima Povrede Osobnih Podataka. Izvršitelj obrade će poduzeti sve radnje potrebne za sprečavanje daljnjih gubitaka ili na drugi način ograničiti posljedice Povrede Osobnih Podataka. Izvršitelj obrade će provesti profesionalnu forenzičku i sigurnosnu provjeru i reviziju u vezi s Povredom Osobnih Podataka. Povreda Osobnih podataka će se riješiti u skladu s Mjerodavnim pravom i uputama koje Voditelj
obrade može dati Izvršitelju obrade. 

9.3. Obveza suradnje radi osiguravanja prava Ispitanika: Izvršitelj obrade će, ako to zatraži Voditelj obrade, bez dodatnog troška za Voditelja obrade ili Ispitanike:

9.3.1. odmah dostaviti Voditelju obrade kopiju Osobnih podataka u razumljivom obliku, i/ili

9.3.2. prema odluci Voditelja obrade, u svakom trenutku omogućiti im pristup Osobnim Podacima, i/ili 

9.3.3. odmah izmijeniti, ispraviti, blokirati ili obrisati Osobne Podatke na način kako je propisano Mjerodavnim pravom. 

9.4. Postupanje sa zahtjevima i prigovorima javnih subjekata: ovisno o tome što je dozvoljeno Mjerodavnim pravom, u slučaju kad Izvršitelj obrade zaprimi zahtjev ili pritužbu nadležnog tijela glede bilo kojeg Osobnog Podatka, bez odgode će obavijestiti Voditelja obrade s naznakom o kojem se nadležnom tijelu radi, opsegu zahtjeva i osnovi navedenoj u zahtjevu ili pritužbi. S tim u vezi, Izvršitelj obrade će bez odgode uputiti zahtjev ili pritužbu Nadležnog tijela Voditelju obrade kako bi Voditelj obrade odgovorio na zahtjev ili pritužbu Nadležnog tijela nakon savjetovanja s Izvršiteljem obrade, ako drukčije nije određeno Mjerodavnim pravom ili drugim pravom primjenjivim na ove Uvjete.

Dr. Paravić prima rezervacije za zahvate početkom 2023. u Smile Studio ordinaciji.

Rezerviraj svoje besplatne konzultacije ili termin u razdoblju od 21. do 24. svibnja već danas!